Home   Onderwijsadvies

Onderwijsadvies

De Stip biedt advies, scholing, deskundigheidsbevordering aan professionals in het onderwijs of de welzijnssector:

 • Bij het opdoen van kennis en vaardigheden met betrekking tot specifieke stoornissen/gedrags- en of leerproblemen (workshops) en de praktische vertaling naar de dagelijkse praktijk
 • Bij speciefieke vragen m.b.t.  een leerling (observatie, onderzoek, opstellen passend onderwijsaanbod, gespreksvoering met ouders)
 • Bij coaching van de startende leerkracht
 • Bij het werken met de methodiek Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen

De Stip is scholingspartner van Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen

ZO LEER JE KINDEREN LEZEN EN SPELLEN

De Stip verzorgt jaarlijks de workshop “Kind & Jeugd” aan masterstudenten van de universiteit van Twente, faculteit gedragswetenschappen.

Cursus ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’
Methodiek van Jose Schraven

Uitgangspunten

 • De methodiek kan bij elke methode gebruikt worden.
 • Heldere, eenduidige, stapsgewijze instructie bij elk onderdeel om falen te voorkomen. De instructie werkt dan preventief. Daarna volgen inoefening en gerichte feedback. Op deze manier ervaren de kinderen succes, wat een belangrijke motivatie is om plezier in het leren te hebben en te houden.
 • De aanpak is groepsgewijs. Alle kinderen zijn op de hoogte van de basisinformatie.
 • Differentiatie vindt binnen elk kernonderdeel plaats naar moeilijkheid, meer of minder visuele of motorische ondersteuning (adaptief).
 • Spelling krijgt vanaf het begin evenveel aandacht als lezen. Het leren schrijven van woorden vraagt eigen instructie- en oefenmomenten.
 • Bestaande methodes worden omgezet naar een klanksynthese aanpak.
 • In de niet-klankzuivere periode worden de woorden geordend op overeenkomstige lees-schrijfwijze met daaraan gekoppeld een regel of denkwijze.
 • Ordening als denkkader zodat kinderen leren waarom woorden zo gelezen of geschreven moeten worden.
 • Multisensorieel: het visuele, motorische en auditieve kanaal wordt zoveel mogelijk ingeschakeld.

Cursusinformatie

Doelgroep: leerkrachten, ib-ers, rt-ers, taalcoördinatoren basisonderwijs; van één school; binnen één bestuur; binnen een samenwerkingsverband etc.

Maximaal 20 deelnemers per cursusgroep.

Basiscursus

 • 1 dag de kernonderdelen van de klankzuivere periode inclusief klankgebaren.
 • 1 dag de kernonderelen  van de niet-klankzuivere periode en kijken naar lees- en spellingtoetsen

Voortgezette studiedag

 • 1 dag verhelderen hoe de methodiek bij technisch lezen en spellen als een rode draad van groep 4 tot 8 door de school kan lopen

Dagdeel doorgaande lijn groep 2-3:

 • Het oefenen van het fonemisch bewustzijn met themawoorden en drie kernonderdelen van ZLKLS zodat er een soepele overgang van groep 2 naar 3 ontstaat.

Borgen

 • Samen met een persoon die het proces intern aanstuurt (IB-er, taalcoördinator) video-opnames van de lees-spellingles op school bespreken. Anaylse vindt plaats met behulp van een kijkwijzer. Doel is deskundigheidsbevordering zodat hiermee de methodiek gericht ingevoerd kan worden.